Obecné zastupiteľstvo rokovalo cez rúška.

Po dlhšej dobe, za platných hygienických opatrení, rokovalo dňa 25. mája 2020 Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube. Zhodnotilo investičné akcie za rok 2019 a prijalo plán výstavby pre rok 2020. Správu predložil Ján Jambrich.

V ďalšej časti prerokovalo Správu o hospodárení Obce Závažná Poruba za rok 2019. Správu predložil starosta Ing. Pavel Beťko, spracovala ekonómka obce Mgr. Ľudmila Kráľová.

Obec Závažná Poruba za rok 2019 vykázala prebytok hospodárenia vo výške 57 982,07 eur, ktorý bude v celosti prevedený do rezervného fondu.

Obecné zastupiteľstvu v Závažnej Porube uzatvorilo záverečný účet obce Závažná Poruba za rok 2019 schválením celoročného hospodárenia bez výhrad. Ocenilo prácu starostu i ekonómky obce.

Potom sa venovalo riešeniu aktuálnych problémov života v obci a zobralo na vedomie interpelácie poslancov.

Text: -dm-, foto: -dm, Richard Macko-, ©2020-webm-