Pane Bože, vyslyš pokorné prosby naše.

Po dlhšom čase sa v nedeľu 10. mája 2020 uskutočnili za prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení služby Božie aj v Cirkevnom zbore ECAV v Závažnej Porube.

03Pán farár Vladimír Pavlík hneď na začiatku uviedol: "... hoci sa služby Božie pre koronakrízu nekonali deväť týždňov, boli sme spojení cez Božie slovo, ktoré v písomnej podobe roznášala Hanka Mikulášová. Patrí jej naše poďakovanie."

Z kázne vari najviac zarezonovali tieto slová: „Pandémia spôsobuje veľa nepokoja a starosti, doslova ničí mnohých ľudí, a my denne sledujeme, koľkí ďalší sú nakazení, koľkí mŕtvi... Mnohí sú zúfalí, najmä tí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Na lekárov, zdravotné sestry, dobrovoľníkov. Všetci sa snažíme počúvať dobré rady odborníkov. S takýmito problémami zápasíme aj my, veriaci ľudia. Ani nás neobchádzajú nemoce, kríže a bolesť. Sme podrobovaní skúškam života, Bohom skúšaní, aby sme práve v takýchto situáciách dokázali silu našej viery. Často repceme vo svojej malovernosti, zabúdajúc, že sme vždy a všade v Božích všemohúcich rukách, v ktorých je naša pomoc i sila. Naša malá viera doslova znemožňuje prívod Božej lásky, ktorým by k nám prichádzala Božia pomoc. A práve v takýchto chvíľach skúšok a zneistenia a obáv má sa dokázať sila našej viery, veď zlato sa v ohni skúša. Aj v dnešnej situácii v ktorej sa svet nachádza, nemala by vzrastať naša nespokojnosť a reptanie, ale naša viera a dôvera v Pána Boha. Zocelení vo viere mali by sme kráčať ako pokorní a tichí pútnici touto časnosťou. V tomto zmysle nám dnes zaznievajú slová Hospodinove prostredníctvom proroka Izaiáša: "V obrátení a uspokojení bude vaša záchrana, v utíšení a dôvere bude vaša sila."

Pán farár pozdravil v Deň matiek všetky matky i mamičky a uviedol: "... matka dáva život a hneď od začiatku je jeho veľkou oporou. Pomáha dieťaťu vo všetkom. Postupne ho učí stať sa neopakovateľným jedincom so svojim vlastným zmyslom života, so svojou cestou a nádejami. Matka vždy stojí vo dverách a čaká. Na každého z nás..."

Po požehnaní si prítomní od srdca cez rúška zaspievali nábožnú pieseň: "Žehnaj a ochraňuj nás v tento i budúci čas. Pane, osvieť svoju tvár a milosťou nás obdar!"

Text i foto: -dm-, ©2020-webm-