Starosta vymenoval riaditeľku školy.

Na základe výsledkov výberového konania a na návrh rady školy v zmysle Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve za prítomnosti predsedu rady školy Pavla Jedličku vymenoval dňa 28. mája 2020 starosta Ing. Pavel Beťko do funkcie riaditeľky Materskej školy v Závažnej Porube Katarínu Jambrichovú s účinnosťou od 1. júla 2020 na päťročné funkčné obdobie.

V ďalšej práci jej zaželal veľa úspechov.

Text i foto: -dm-, ©2020-webm-