erb zp small gObec Závažná Poruba

Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba

 

POZVÁNKA

         Pozývame vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 20. septembra 2021 (pondelok) o 17:00 h

 vo veľkej zasadačke Obecného úradu v Závažnej Porube.

                    

Program:

1. Schválenie programu rokovania.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3. Vyhodnotenie uznesenia prijatého na poslednom zastupiteľstve.

4. Správa komisie vzdelania, zdravia, kultúry, športu a sociálnych vecí.

5. Správa školských zariadení 2021/2022.

6. Správa o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky.

7. Oprávnenia a interpelácie.

8. Rôzne.

9. Záver rokovania.

 

   Ing. Pavel Beťko, v.r.

starosta obce

 

Pozvánka a program vo formáte PDF... (59,13 kB)

©2021-webm-